WAS ESTABLISHED IN 1984
บริษัท ทีคอนสยาม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2527 ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นผู้นำทางด้านการจัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร และงานวิศวกรรมเครื่องกล (M&E) ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารมานานกว่า 39 ปี มีผลงานโครงการต่าง ๆ ประเภทงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 600 โครงการ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และเน้นถึงมาตรฐาน และความปลอดภัย พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ยังมีโรงงานในเครือที่ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน  ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการโรงงานของท่าน ด้วยความรวดเร็วตามเป้าหมายและมาตรฐาน 
PROJECT REFFERENCE
BANGKOK STEEL PRODUCT CO.,LTD.
LOCATION
สมุทรปราการ
LOAD (KVA)
1600
VALUE (MB)
21.000
YEAR COMPLETION
FEB. 1996 - DEC. 1996
TCONSIAM GROUP'S 2019 CORPORATE VIDEO :
"MAKING PROGRESS BECOME REALITY"
See the tconsiam group’s highlights of 2018 through the eyes of its employees, customers and users.
TCONSIAM CONTACT CENTER
02-454-2977-9
CONTACT US
1328/15-19 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2454-2977-9, 0-2455-6995-7
แฟกซ์. 0-2413-4110